Euphorbia *, wolfsmelk

fam. Euphorbiaceae

1a vlekmijn; larve in een slakkenhuisvormige zak: Apterona helicoidella

1b gang- of blaasmijn; larve mineert van binnen uit => 2

1c kleine voldiepe mijntjes van ondefinieerbare vorm; oudere larven leven vrij tussen samengesponnen bladeren => 13

1d gallen etc => 100

2a kleine, onregelmatige mijntjes; een beetje samengetrokken; oudere larven leven vrij tussen samengesponnen bladeren => 3

2b mijnen niet opvallend klein, nooit samengetrokken; larven mineren hun hele leven => 5

3a larven: pinacula kleurloos (wel zijn bases van de borstels zwart): Cnephasia incertana

3b pinacula zwart => 4

4a laatste abdomensegment met een zwarte anale kam: Cnephasia asseclana

4b geen anale kam aanwezig: Cnephasia stephensiana

5a bij begin van de mijn een bol glimmend eischaaltje; larve met gechitiniseerde kop => 6

5b geen eischaaltje zichtbaar; larve een made => 7

6a soort van de Canarische Eilanden: Ectoedemia jubae

6b soort van continentaal Europa: Ectoedemia euphorbiella

7a blaasmijn => 8

7b gangmijn, eventueel verbredennd => 9

8a geen spoor van een begingang; meestal verscheidene larven in de mijn: Liriomyza pascuum

8b geen spoor van een begingang; larve solitair (??): Liriomyza heringi

8c korte begingangetje gaat aan de blaas vooraf: Liriomyza myrsinitae

9a mijn voor een groot deel op of in de hoofdnerf, of takken uitzendend vanuit de hoofdnerf => 10

9b mijn onafhankelijk van de hoofdnerf => 12

10a puparium en (overdag) de larve in de basis vand de holle hoofdnerf => 11

10b puparium of larve niet _in_ de hoofdnerf: Liriomyza strigata

11a larve: achterspiraculum met >10 papillen: Ophiomyia beckeri

11b achterspiraculum met 8-9 papillen: Ophiomyia cunctata

12a verpopping in de mijn, in een, meestal onderzijdig, larvenkamer: Chromatomyia horticola

12b verpopping buiten de mijn: Liriomyza balcanica

13a larve: pinacula kleurloos (wel is de basis van de setae zelf zwart): Cnephasia incertana

13b pinacula zwart => 14

14a larve: achter/onder de anus een chitineuze kam: Cnephasia asseclana

14b geen anale kam aanwezig: Cnephasia stephensiana

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

101 - Nematoda

101a Meloidogynidae: Meloidogyne hapla

* Incl. Pedilanthus.

Niet opgenomen in de tabel: Liriomyza euphorbiae

Euphorbia *, spurge

fam. Euphorbiaceae

1a fleck mine; larva in a helicoidal case: Apterona helicoidella

1b corridor or blotch; larva mines fron the inside => 2

1c small, full depth mines of indefinite shape; older larvae live free among spun leaves => 13

1d gallen etc => 100

2a small, irregular mines, somewhat contracted; older larvae live free among spun leaves => 3

2b mine not unusually small, never contracted; larve mine all their life => 5

3a larva: pinacula colourless (but the bases of the setae are black): Cnephasia incertana

3b pinacula black => 4

4a terminal abdominal segment with a black anal comb: Cnephasia asseclana

4b no anal comb present: Cnephasia stephensiana

5a at start of the mine a globular shining egg shell; larva with chitinised head => 6

5b no egg shell visible; larva a maggot => 7

6a species of the Canary Islands: Ectoedemia jubae

6b species of continental Europe: Ectoedemia euphorbiella

7a blotch => 8

7b corridor, may be widening in the end => 9

8a no trace of an initial corridor; larvae as a rule communal: Liriomyza pascuum

8b no trace of an initial corridor; larvae solitary (??): Liriomyza heringi

8c blotch preceded by a short corridor: Liriomyza myrsinitae

9a mine for a large part on top of, or inside, the midrib, or sending branches from the midrib => 10

9b mine independent of the lef venation => 12

10a puparium and (at daytime) larva in the base of the hollow midrib => 11

10b puparium or larva never inside the midrib: Liriomyza strigata

11a larva: rear spiraculum with >10 papillae: Ophiomyia beckeri

11b rear spiraculum with 8-9 papillae: Ophiomyia cunctata

12a pupation within the mine, in a, usually lower surface, pupal chamber: Chromatomyia horticola

12b pupation outside the mine: Liriomyza balcanica

13a larva: pinacula colourless (the bases of the setae themselves are black) : Cnephasia incertana

13b pinacula black => 14

14a larva: behind/below the anus a chitinous comb: Cnephasia asseclana

14b anal comb absent: Cnephasia stephensiana

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

101 - Nematoda

101a Meloidogynidae: Meloidogyne hapla

* Incl. Pedilanthus.

Not included in the key: Liriomyza euphorbiae

21/04/2017