Dorycnium *, valse tijm

fam. Fabaceae

1a gang of blaasmijn => 2

1b vlekmijn => 7

1c gallen etc => 100

2a oudere larven leven vrij tussen samengesponnen bladeren; bij begin van de mijn geen eischaaltje vindbaar => 3

2b larven mineren levenslang; bij begin van de mijn, onder- of bovenzijdig, een eischaaltje => 4

3a larve donkergekleurd: Aproaerema anthyllidella

3b larve wittig, met rode lengtelijnen: Syncopacma cincticulella

4a bovenzijdige blaasmijn, zonder spoor van een begingang: Leucoptera lotella

4b duidelijke begingang => 5

5a gang van begin tot eind; gang daalt via de bladsteel af naar de stengel: Trifurcula josefklimeschi

5b de gang verwijdt zich tot een duidelijke blaas => 6

6a pop gewoonlijk in de mijn; larve: bovenzijde borststuk met aan elke zijde resp. 10, 10 en 8 setae: Trifurcula eurema

6b verpopping buiten de mijn; larve: bovenzijde borststuk met aan elke zijde resp. 13, 11 en 9 setae: Trifurcula cryptella

7a larve in een slakkenhuisvormige zak; gaatje in de mijn onregelmatig van vorm en relatief groot: Apterona helicoidella

7b larve in een min of meer rechte zak; gaatje klein, zuiver rond => 8

8a pistoolzak, met een groot pallium => 9

8b samengestelde bladzak => 10

9a zak okergeel; pallium met een paar vleugelachtige uitsteeksels: Coleophora vicinella

9b zak zwart; pallium homogeen: Coleophora spumosella

10a zak opvallend lang en slank, opgebouwd uit 7-9 bladstukjes: Coleophora bilineatella

10b zak meer gedrongen, opgebouwd uit minder bladstukjes => 11

11a zak bijna vlak, opgebouwd uit bladstukjes die loodrecht op de lengteas staan: Coleophora squamella (paragenistae)

11b zak niet zo extreem vlak, bladstukjes schever geplaatst => 12

12a mondopening min of meer opzij geplaatst => 13

12b mondopening normaal => 14

13a zak opvallend sterk gekromd: Coleophora acrisella

13b zak nauwelijks gekromd: Coleophora medelichensis

14a mondhoek ≥ 45°: Coleophora squamella

14b mondhoek 40-45°: Coleophora congeriella

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

102 - Acari

102a Eriophyidae: Aceria euaspis

103 - Coleoptera

103a Apionidae: Ischnopterapion aeneomicans, loti

103b Curculionidae: Tychius caldarai

104 - Diptera

104a Agromyzidae: ? Melanagromyza cunctans

104b Cecidomyiidae: Asphondylia dorycnii

107 - roesten

107a Pucciniaceae: Uromyces gausseni

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Erysiphe pisi var. pisi, trifoliorum; Leveillula papilionacearum

110 - andere veroorzakers

110a Bacteria, Rhizobiaceae: Rhizobium leguminosarum

* Incl. Bonjeania

Niet in de tabel opgenomen: Coleophora discordella, (vergissing?), ononidella (vergissing?), oriolella (geen bladmineerder), valesianella (vergissing?).

Dorycnium *, canary clover

fam. Fabaceae

1a corridor or blotch => 2

1b fleck mine => 7

1c galls, etc => 100

2a older larvae live free among spun leaves; no egg shell visible where the mine started => 3

2b larvae mine all their life; at the start of the mine an upper-surface or lower-surface egg shell => 4

3a larva dark in colour: Aproaerema anthyllidella

3b larva whitish, with red length lines: Syncopacma cincticulella

4a upper-surface blotch, without a trace of a preceding gallery: Leucoptera lotella

4b mine starts as a gallery => 5

5a gallery from start to end, descending down to the stem: Trifurcula josefklimeschi

5b the gallery widens to a clear blotch => 6

6a pupa usually in the mine; larva: thorax dorsally with at either side 10, 10 and 8 setae, resp.: Trifurcula eurema

6b pupation outside the mine; larva: thorax dorsally with at either side 13, 11 en 9 setae, resp.: Trifurcula cryptella

7a larva in a helicoidal case; opening in the mine iregular and relatively large: Apterona helicoidella

7b larva in a more or less straight case; opening small, neatly round => 8

8a pistol case, with a large pallium => 9

8b composite leaf case => 10

9a case ochreous yellow; pallium with a pair of winglike extensions: Coleophora vicinella

9b case black; pallium homogenous: Coleophora spumosella

10a case remarkably long and slender, composed of 7-9 leaf fragments: Coleophora bilineatella

10b case more compact, made out of less fragments => 11

11a case almost flat, composed of leaf fragments perpendicular to the long axis: Coleophora squamella (paragenistae)

11b case not that extremely flat, leaf fragments placed obliquely => 12

12a mouth opening more or less laterally placed => 13

12b mouth opening normal => 14

13a case very strongly arched: Coleophora acrisella

13b case almost straight: Coleophora medelichensis

14a mouth angle ≥ 45°: Coleophora squamella

14b mouth angle 40-45°: Coleophora congeriella

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

102 - Acari

102a Eriophyidae: Aceria euaspis

103 - Coleoptera

103a Apionidae: Ischnopterapion aeneomicans, loti

103b Curculionidae: Tychius caldarai

104 - Diptera

104a Agromyzidae: ? Melanagromyza cunctans

104b Cecidomyiidae: Asphondylia dorycnii

107 - rust fungi

107a Pucciniaceae: Uromyces gausseni

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Erysiphe pisi var. pisi, trifoliorum; Leveillula papilionacearum

110 - other causers

110a Bacteria, Rhizobiaceae: Rhizobium leguminosarum

* Incl. Bonjeania.

Not included in the key: Coleophora discordella (error?), ononidella (error?), oriolella (no leafminer), valesianella (error?).

17/01/2017