Lathyrus*, lathyrus

fam. Fabaceae

1a vlekmijn: Coleophora coronillae (voorkomen op Lathyrus onzeker)

1b blaas-, vouw- of gangmijn => 2

1c gallen etc => 100

2a larve met borstpoten en gechtiniseerde kop; blaas- of vouwmijn => 3

2b larve een made; mijn een gang, of een gang gevolgd door een blaas => 15

3a verpopping in de mijn; vouwmijn, duidelijk geplooid => 4

3b verpopping buiten de mijn; mijn meestal vlak, niet geplooid => 6

4a mijn sterk opgeblazen, blaadje bijna geheel om de mijn gevouwen; bovenzijde van de mijn vlekkerig wit; pop: cremaster ogenschijnlijk met één paar zware doorns (onbekend bij trifoliella): => 5

4b mijn zwak opgeblazen; bovenzijde van de mijn grotendeels groen; pop: cremaster met twee paar draaddunne doorns: Phyllonoryter insignitella

5a de cocon vormt een geheel met de wand van de mijn: Phyllonorycter nigrescentella

5b de cocon bestaat uit een vliesje onder en boven de pop: Phyllonorycter trifoliella

6a mijn samengetrokken, epidermis vaak gescheurd: Sauterina hofmanniella

6b mijn vlak, epidermis gaaf => 7

7a mijn klein, oudere larve leeft tussen samengesponnen bladeren => 8

7b mijn niet opvallend klein, larve mineert levenslang => 12

8a mijn bevat vrijwel geen frass; larve: prothoracale plaat grotendeels egaal zwart => 9

8b mijn bevat duidelijke hoeveelheid frass => 11

8c ook Ancylis badiana zou dergelijke mijnen maken; de beschrijving is onvoldoende gedetailleerd

9a larve: pinacula kleurloos (wel is de basis van de setae zwart): Cnephasia incertana

9b pinacula zwart => 10

10a larve: achter/onder de anus een zwarte chitineuze kam: Cnephasia asseclana

10b anale kam afwezig: Cnephasia stephensiana

11a larve: lichaam egaal donker purperbruin tot grijsbruin: Aproaerema anthyllidella

11b lichaam bleek roodachtig, met een opvallende tekening: Syncopacma karvoneni

12a mijn met weinig of geen frass: Micrurapteryx gradatella

12b mijn bevat normale hoeveelheden frass => 13

13a in de mijn, bovenop de hoofdnerf een slaapplaats van spinsel: Cosmopterix schmidiella

13b geen spinsel in de mijn => 14

14a op rankende Lathyrus-soorten: Leucoptera lathyrifoliella

14b op niet-rankende soorten: Leucoptera orobi

15a gang verbreedt zich tot een grote blaas => 16

15b mijn tot einde toe gangachtig => 21

16a de uiteindelijke blaas met grotere of kleinere voldiepe gedeelten => 17

16b blaas zonder voldiepe gedeelten => 19

17a mijn begint met een duidelijk onderzijdig ganggedeelte; larve: kopskelet van het Agromyzinae-type => 18

17b onderzijdig begin zeer kort; kopskelet van het Phytomyzinae-type: Amauromyza chamaebalani

18a blaas grotendeels voldiep, met grove frasskorrels; larve: achterspiraculum met ca. 40 papillen: Agromyza lathyri

18b blaas met slechts enkele voldiepe plekjes en nauwelijks frass; achterspiraculum met 3 papillen: Agromyza varicornis

19a ganggedeelte vrij van de bladrand; blaas op de hoofdnerf, met uitlopers; frass tenminste deels in draadstukjes: Liriomyza xanthocera

19b ganggedeelte volgt de bladrand; blaas vrij van de hoofdnerf, zonder uitlopers; frass in korels => 20

20a larve: kopskelet Agromyzinae-type: Agromyza orobi

20b kopskelet Phytomyzinae-type: Phytoliriomyza variegata

21a puparium in de mijn, in een, meestal onderzijdige, poppenwieg: Chromatomyia horticola

21b larve verlaat voor de verpopping de mijn via een boogvormige snede in de epidermis => 22

22a gang veervormig vertakt; hoofdas bovenop de hoofdnerf: Liriomyza strigata

22b mijn weinig vertakt, zonder associatie met de hoofdnerf => 23

23a gang bovenzijdig; frass in een brede groene centrale band; larve: achterspiraculum met 3 papillen: Liriomyza congesta

23b gang gewoonliijk onderzijdig beginnend; frass zonder groene centrale band => 24

24a gewoonlijk in kassen; larve: achterspiraculum met 3 papillen: Liriomyza trifolii

24b gewoonlijk in de open lucht; achterspiraculum met ≥ 4 papillen => 25

25a mijn gangvormig; frass in opvallend lange draden; larve: achterspiraculum met 4-8 papillen: Liriomyza pisivora

25b mijn uiteindelijk vaak een secundaire blaas; frass in sliertjes; achterspiraculum met 7-12 papillen: Liriomyza bryoniae

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

101 - Nematoda

101a Anguinidae: Ditylenchus dipsaci

101b Heteroderidae: Heterodera goettingiana

101c Meloidogynidae: Meloidogyne hapla

102 - Acari

102a Eriophyidae: Aculops lathyri

107 - roesten

107a Pucciniaceae: Uromyces brandzae, lathyri-latifolii, moesiacus, pisi, striatus, viciae-fabae

108 - brandschimmels

108a Entylomataceae: Entyloma feurichii

108b Glomosporiaceae: Thecaphora lathyri

110 - andere veroorzakers

110a Fungi, Helotiales: Botrytis fabae

110b Fungi, Physodermataceae: Physoderma lathyri

110c Fungi, Protomycetaceae: Protomyces kemneri

110d Fungi, Synchytriaceae: Synchytrium viride

* In de vleugels van de stengel en bladsteel mijnen van Agromyza lathyri, A. varicornis en Liriomyza pisivora.

Lathyrus*, vetchling

fam. Fabaceae

1a fleck mine: Coleophora coronillae (occurrence on Lathyrus uncertain)

1b blotch, tentiform or gallery mine => 2

2a larva with thoracic feet and chitinised head; blotch or tentiform mine => 3

2b larva a maggot; mine a gallery, or a gallery followed by a blotch => 15

1c galls, etc => 100

3a pupation within the mine; tentiform mine => 4

3b pupation outside the mine; mine generally flat, not folded => 6

4a mine strongly inflated, leaflet almost entirely folded around the mine; upper surface of the mine mottled white; pupa: cremaster seemingly with one pair of strong spines (unknown for trifoliella) => 5

4b mine weakly inflated; upper surface of mine essentially green; cremaster with two pairs of extremely slender spines: Phyllonoryter insignitella

5a the cocoon consists of a lining of the walls of the mine: Phyllonorycter nigrescentella

5b the cocoon consists of a thin film under and above the pupa: Phyllonorycter trifoliella

6a mine inflated, its epidermis often torn: Sauterina hofmanniella

6b mine flat, epidermis entire => 7

7a mine smal; older larve lives free among spun leaves => 8

7b mine not unusually small; larva mines all its life => 12

8a mine contains almost no frass; larva: prothoracic shield largely dull black => 9

8b mine contains clear amounts of frass => 11

8c also Ancylis badiana is reported to make similar mines; the description is not sufficiently detailed

9a larva: pinacula colourless (however, the base of the setae is black): Cnephasia incertana

9b pinacula black => 10

10a larva: below/behind the anus a black chitinous comb: Cnephasia asseclana

10b anal comb absent: Cnephasia stephensiana

11a larva: body uniformly purplish brown to dark greyish brown: Aproaerema anthyllidella

11b body pale, reddish, conspicuously marked: Syncopacma karvoneni

12a mine contains little or no frass: Micrurapteryx gradatella

12b mine with normal quantities of frass => 13

13a in the mine, over the midrib, a lair of silk: Cosmopterix schmidiella

13b no silk in the mine => 14

14 on Lathyrus species bearing tendrils: Leucoptera lathyrifoliella

14b on species without tendrils: Leucoptera orobi

15a gallery widens into a large blotch => 16

15b a gallery till the end => 21

16a eventual blotch with large or small full depth patches => 17

16b no full depth patches present => 19

17a mine begins with a clear lower-surface gallery; larva: cephalic skeleton of Agromyzinae type => 18

17b lower-surface beginning extremely small; cephalic skeleton of Phytomyzinae type: Amauromyza chamaebalani

18a blotch largely full depth, with coarse frass grains; larva: rear spiraculum with ca. 40 papillae: Agromyza lathyri

18b blotch with only a few full depth spots, hardly any frass; rear spiraculum with 3 papillae: Agromyza varicornis

19a gallery part free from the leaf margin; blotch upon the midrib, with side branches; frass, at least partly, in thread fragments: Liriomyza xanthocera

19b gallery part follows the leaf margin; blotch free in the lamina, without extensions; frass in grains => 20

20a larva: cephalic skeleton Agromyzinae-type: Agromyza orobi

20b cephalic skeleton Phytomyzinae-type: Phytoliriomyza variegata

21a puparium in the mine, in a, usually lower-surface, pupal chamber: Chromatomyia horticola

21b puparium outside the mine => 22

22a pinnately branched gallery, its main branch overlying the midrib: Liriomyza strigata

22b mine not pinnately branched, not associated with the midrib => 23

23a gallery upper-surface; frass in a broad green central band; larva: rear spiraculum with 3 papillae: Liriomyza congesta

23b gallery generally begins at lower surface; frass not in a green band => 24

24a generally in greenhouses; larva: rear spiraculum with 3 papillae: Liriomyza trifolii

24b generally in open air; rear spiraculum with ≥ 4 papillae => 25

25a mine a gallery; frass in unusually long threads; larva: rear spiraculum with 4-8 papillae: Liriomyza pisivora

25b mine often ending in a secondarly blotch; frass in strings; rear spiraculum with 7-12 papillae: Liriomyza bryoniae

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

101 - Nematoda

101a Anguinidae: Ditylenchus dipsaci

101b Heteroderidae: Heterodera goettingiana

101c Meloidogynidae: Meloidogyne hapla

102 - Acari

102a Eriophyidae: Aculops lathyri

107 - rust fungi

107a Pucciniaceae: Uromyces brandzae, lathyri-latifolii, moesiacus, pisi, striatus, viciae-fabae

108 - smut fungi

108a Entylomataceae: Entyloma feurichii

108b Glomosporiaceae: Thecaphora lathyri

110 - other causers

110a Fungi, Helotiales: Botrytis fabae

110b Fungi, Physodermataceae: Physoderma lathyri

110c Fungi, Protomycetaceae: Protomyces kemneri

110d Fungi, Synchytriaceae: Synchytrium viride

* In the wings of the stem and petioles mines can be found of Agromyza lathyri, A. varicornis and Liriomyza pisivora.

21/05/2017