Trigonella, fenegriek

fam. Fabaceae

1a larven met duidelijke kop en borstpoten; na enige tijd verlaten ze de mijn, en leven daarna vrij tussen samengesponnen bladeren => 3

1b larven zijn maden; ze mineren tot kort voor de verpopping => 4

1c gallen etc => 100

2a vervalt

3a larve: pinacula kleurloos (wel is de basis van de setae zelf zwart): Cnephasia incertana

3b pinacula zwart: Cnephasia asseclana

4a gangmijn van begin tot eind; wel kunnen dicht bijeengelegen gangdelen een secundaire blaas vormen => 5

4b gang, die zich tenslotte verwijdt tot een (primaire) blaas => 8

5a verpopping in de mijn in een, meestal onderzijdige, poppenwieg; frass in wijd uiteenliggende korrels: Chromatomyia horticola

5b verpopping buiten de mijn; frass niet in wijd uitliggende korrels => 6

6a gang veervormig vertakt; hoofd- en zijtakken bovenop hoofd- en zijnerven: Liriomyza strigata

6b gang weinig en onregelmatig vertakt, zonder relatie met de bladnervatuur => 7

7a frass in een groene centrale band, met aan weerszijden minuscule zwarte korreltjes: Liriomyza congesta

7b frass in zwarte sliertjes: Liriomyza bryoniae

8a frass poederfijn, in donkergroene wolken, meestal in uithoeken van de mijn; vaak pas zichtbaar na openen van de mijn => 9

8b frass grover, zwart, in min of meer grote korrels of brokjes => 10

9a larve: uiteinde van het achterspiraculum donker gekleurd, knopvormig: Scaptomyza graminum

9b uiteinde van het achterspiraculum licht gekleurd, omgekeerd flesvormig: Scaptomyza flava

10a mijn ondiep, wittig; larve: kopskelet met drie achterwaarts gerichte armen: Agromyza nana

10b mijn dieper, groenig; kopskelet met twee achterwaarts gerichte armen: Liriomyza xanthocera

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

101 - Nematoda

101a Anguinidae: Ditylenchus dipsaci

101b Meloidogynidae: Meloidogyne hapla

107 - roesten

107a Pucciniaceae: Uromyces trigonellae

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Erysiphe pisi var. pisi, trifoliorum; Leveillula papilionacearum

109b Peronosporaceae: Peronospora trigonellae

Niet in de tabel opgenomen: Liriomyza trifolii.

Trigonella, fenugreek

fam. Fabaceae

1a larvae with obvious head and thoracic feet; after a while they leave the and continue living free among spun leaves => 3

1b larvae are maggots; they mine until just before pupation => 4

1c galls, etc => 100

2 no longer applies

3a larva: pinacula colourless (the bases of the setae themselves are black) : Cnephasia incertana

3b pinacula black: Cnephasia asseclana

4a gallery from start to end; possibly some sections close together may form a secondary blotch => 5

4b gallery that eventually widens into a (primary) blotch => 8

5a pupation within the mine in a, generally lower-surface, pupal chamber; frass in widely dispersed grains: Chromatomyia horticola

5b puption external; frass not in widely dispersed grains => 6

6a gallery pinnately branched; main and side branches on top of midrib and side veins: Liriomyza strigata

6b gallery little, irregularly branched, unrelated to the venation of the leaf => 7

7a frass in a green central band, with tiny black granules at either side: Liriomyza congesta

7b frass in black strings: Liriomyza bryoniae

8a frass powdery, in dark green clouds, mostly in corners of the mine; often visible only after the mine has been opened => 9

8b frass coarser, black, in more or less sizable grains or lumps => 10

9a larva: end of the rear spiraculum dark, bud-like: Scaptomyza graminum

9b end of rear spiraculum light coloured, inverse bottle-shape: Scaptomyza flava

10a mine shallow, whitish; larva: cephalic skeleton with three rearwards pointing arms: Agromyza nana

10b mine deeper, greenish; cephalic skeleton with two rearwards pointing arms: Liriomyza xanthocera

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

101 - Nematoda

101a Anguinidae: Ditylenchus dipsaci

101b Meloidogynidae: Meloidogyne hapla

107 - rust fungi

107a Pucciniaceae: Uromyces trigonellae

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Erysiphe pisi var. pisi, trifoliorum; Leveillula papilionacearum

109b Peronosporaceae: Peronospora trigonellae

Not included in the key: Liriomyza trifolii.

05/02/2017