Luzula, veldbies

fam. Juncaceae

1a aan begin van de mijn een eischaaltje, bedekt met een zwart-glimmend laagje opgedroogd secreet: Aphanisticus pusillus

1b ei onzichtbaar, afgezet in het plantenweefsel => 2

1c gallen etc => 100

2a mijn boven- of onderzijdig; larve een made; verpopping in de mijn => 3

2b mijn voldiep, doorzichtig; larve met gechitiniseerde kop; verpopping in of buiten de mijn => 7

3a mijn begint onderzijdig, is later bovenzijdig; frass in vrij veel losse korrels; voorspiracula van het puparium steken door de epidermis naar buiten; larve: achterspiracula met 18-25 kleine knopvormige papillen: Chromatomyia luzulae

3b mijn bovenzijdig of interparenchymaal; frass in 1à 2 grote klonten; voorspiracula steken niet door de epidermis heen; achterspiracula met 1-3 sterk verlengde papillen => 4

4a Op Luzula albida: Cerodontha carpatica

4b op Luzula campestris, multiflora, pilosa => 5

4c op Luzula sylvatica => 6

5a uitsluitend op Luzula pilosa; larve: voorspiraculum met 18-20 papillen: Cerodontha handlirschi

5b niet uitsluitend op Luzula pilosa; larve: voorspiraculum met 9-17 papillen: Cerodontha bimaculata

6a larven in april-september; mijn eindigt vaak in de bladschede; larve: de 3 papillen van de achterspiracula zijn lang en steken haaks af; puparium: achterspiracula ver uiteen: Cerodontha silvatica

6b larven in augustus-november, misschien nog later; mijn gewoonlijk beperkt tot de bladschijf; van de 3 papillen is er één zeer lang, en de andere twee, die korter zijn, liggen in een halve cirkel om de basis van de eerste gevouwen; puparium: achterspiracula op gezamelijke sokkel, elkaar rakend: Cerodontha luzulae

7a heel kort mijntje vanuit de basis van de bladschijf: Glyphipterix fuscoviridella

7b mijn (veel) langer, niet geassocieerd met de basis van de bladschijf: Elachista-soorten, erg lastig te determineren => 8

8a mijn lang en smal, gangachtig (jonge mijnen, in najaar en winter) => 9

8b mijn bijna zo breed als het blad (oudere mijnen, vooral in het voorjaar) => 11

9a gang meandert onregelmatig; larve grijswit: Elachista gleichenella

9b gang met opvallend onregelmatig uitgevreten zijden: Elachista apicipunctella

9c gang grotendeels parallel aan de bladnervatuur => 10

10a gang < 5 cm; jonge larve citroengeel (later groengrijs): Elachista regicifella

10b gang > 10 cm; larve geelwit met twee roodachtige lijnen op de rug: Elachista trapeziella

11a mijn opgeblazen, met duidelijke plooien in de lengte van het blad => 12

11b mijn vlak, zonder plooien => 13

12a larve kleurloos: Elachista quadripunctella

12b larve zwartgroen: Elachista regificella

12c larve grijswit: Elachista geminatella

12d larve beenkleurig: Elachista albifrontella

12e larve matgroen: Elachista tengstromi

13a larve roze, met vier creme-kleurige lengtestrepen: Elachista trapeziella

13b larve grijsgroen: Elachista gleichenella

13c larve geel: Elachista nobilella

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

107 - roesten

107a Pucciniaceae: Puccinia luzulae, obscura

108 - brandschimmels

108a Anthracoideaceae: Stegocintractia hyperborea, luzulae, spadicea

108b Microbotryaceae: Bauerago vuyckii

108c Urocystidaceae: Urocystis luzulae

Niet in de tabel opgenomen Chromatomyia beigerae.

Luzula, woodrush

fam. Juncaceae

1a at the start of the mine an egg shell, covered by a black, shiny layer of dried secretion: Aphanisticus pusillus

1b egg invisible, inserted in the leaf tissue => 2

1c galls, etc => 100

2a mine upper- or lower-surface; larva a maggot; pupation within the mine => 3

2b mine full depth, transparant; larva with chitinised head; pupation within or outside the mine => 7

3a mine begins lower-surface, is upper-surface later; frass in rather copious loose granules; front spiracula of the puparium project through the epidermis; larva: rear spiraculum with 18-25 small budlike papillae: Chromatomyia luzulae

3b mine upper-surface or inter-parenchymal; frass in 1 or 2 large lumps; front spiracula of the puparium not penetrating the epidermis; rear spiracluum with 1-3 strongly enlarged papillae => 4

4a On Luzula albida: Cerodontha carpatica

4b on Luzula campestris, multiflora, pilosa => 5

4c on Luzula sylvatica => 6

5a exclusively on Luzula pilosa; larva: fore spiraculum with 18-20 papillae: Cerodontha handlirschi

5b not exclusively on Luzula pilosa; anterior spiraculum with 9-17 papillae: Cerodontha bimaculata

6a larvae in April-September; mine often ending within the leaf sheath; larva: the 3 papillae of the rear spiraculum long and spreading like a hen's foot; puparium with the rear spiracula well separated: Cerodontha silvatica

6b larvae in August-November, perhaps even later; mine usually confined to the leaf blade; larvae: one of the three papillae of the rear spiraculum very long and extending, the other 2 are folded in a half circle around the base of the first one; puparium: rear spiracula on a common base, touching each other: Cerodontha luzulae

7a very short mine from the base of the lamina: Glyphipterix fuscoviridella

7b mine (much) longer, not associated with the base of the lamina: Elachista-mines, difficult to identify => 8

8a mine long and narrow, corridor-like (young mines, autumn and winter) => 9

8b mine almost as wide as the leaf (older mines, mainly in spring) => 11

9a corridor irregularly winding; larva greyish-white: Elachista gleichenella

9b gallery with the sides very irregularly scalloped out: Elachista apicipunctella

9c corridor for most of its length parallel to the leaf venation => 11

10a corridor < 5 cm; young larva lemon (later greenish-grey): Elachista regicifella

10b corridor > 10 cm; larva yellowish-white with two reddish length lines dorsally: Elachista trapeziella

11a mine inflated, with conspicuous length folds => 12

11b mine flat, without folds => 13

12a larva colourless: Elachista quadripunctella

12b larva blackish green: Elachista regificella

12c larva greyish white: Elachista geminatella

12d larva bone coloured: Elachista albifrontella

12e larve dull green: Elachista tengstromi

13a larva pink, with four cream length lines: Elachista trapeziella

13b larva grey-green: Elachista gleichenella

13c larva yellow: Elachista nobilella

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

107 - rust fungi

107a Pucciniaceae: Puccinia luzulae, obscura

108 - smut fungi

108a Anthracoideaceae: Stegocintractia hyperborea, luzulae, spadicea

108b Microbotryaceae: Bauerago vuyckii

108c Urocystidaceae: Urocystis luzulae

Not included in the key: Chromatomyia beigerae.

13/01/2017