ΓΈ Radiola

Radiola, dwergvlas

fam. Linaceae

1a gallen etc => 100

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

104 - Diptera

104a Cecidomyiidae: Dasineura sampaina

107 - roesten

107a Melampsoraceae: Melampsora lini var. ?

108 - brandschimmels

108a Entylomataceae: Entyloma terrieri

Radiola, allseed

fam. Linaceae

1a galls, etc => 100

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

104 - Diptera

104a Cecidomyiidae: Dasineura sampaina

107 - rust fungi

107a Melampsoraceae: Melampsora lini var. ?

108 - smut fungi

108a Entylomataceae: Entyloma terrieri

11/01/2017