Clematis, bosrank **

fam. Ranunculaceae

1a blaasmijn => 2

1b gangmijn => 6

1c gallen etc => 100

2a larve een made; op Clematis cirrhosa: Phytomyza cirrhosae

2b larve met borstpoten en gechitiniseerde kop; op andere waardplanten => 3

3a larve met buikpoten; mijn voldiep, heel transparant => 4

3b larve zonder buikpoten; mijn niet geheel voldiep, groenig op doorzicht => 5

4a op Clematis alpina: Pseudodineura clematidis

4b op Clematis recta: Ps. clematidisrectae

5a Oost-europese soort: Argopus nigritarsis

5b meer een soort van midden en westelijk Europa: Argopus ahrensi, brevis

6a gangetje zeer kort, eindigt op een dikke nerf of in de bladbasis => 7

6b gang veel langer => 8

7a op Clematis flammula of recta: Ptochomyza mayeri

7b op andere soorten: Phytomyza clematidis

8a mijn begint met een darmachtig gevonden bovenzijdige gang: Phytomyza anemones

8b mijn begint met een zeer lang en smal onderzijdige gangdeel, dat meermalen het blad doorkruist: Phytomyza kaltenbachi

8c mijn begint met een kluwentje of spiraaltje of een kort onderzijdig gangetje (evt. langs hoofdnerf) => 9

9a onderzijdige gedeelte een dicht gewonden spiraaltje => 10

9b onderzijdig gedeelte een gangetje van een paar mm => 12

10a frass in twee rijen; gang niet geassociëerd met de bladrand; noord-Europa en de bergen van centraal-Europa: Phytomyza pulsatillae

10b frass in lange parelsnoertjes of slierten aan één zijde van de gang; delen van de gang langs de bladrand; zuid-en centraal-Europees laagland => 11

11a onderzijdig deel een min of meer gekronkeld, epidermaal, zilverig gangetje met een dunne zwarte frass-lijn: Phytomyza dalmatiensis

11b onderzijdig deel een dichte knoedel in het sponsparenchym, uiteindelijk een klein doorschijnend vlekje vormend: Phytomyza rectae

12a frass in lange draden die over grote afstanden aan één zijde van de gang liggen; mijn begint gewoonlijk in de bladtop; bovenzijdige gang met strakke wanden: Phytomyza vitalbae

12b frass in parelsnoertjes afwisselend aan de twee zijden van de gang, soms ogenschijnlijk centraal; mijn begint minder vaak in de bladtop; zijden van de gang onregematig uitgevreten: Phytomyza fulgens

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

101 - Nematoda

101a Meloidogynidae: Meloidogyne hapla

104 - Diptera

104a Cecidomyiidae: Dasineura clematidina; Jaapiella clematidicola

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Macrosiphum atragenae

106 - Hymenoptera

106a Tenthredinidae: Eurhadinoceraea ventralis

108 - brandschimmels

108a Urocystidaceae: Urocystis mustaphae

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Erysiphe aquilegiae var. aquilegiae, aquilegiae var ranunculi; Leveillula taurica

109b Peronosporaceae: Plasmoverna pygmaea

Niet in de tabel opgenomen: Phytomyza actaeae.

Clematis, traveller's joy

fam. Ranunculaceae

1a blotch => 2

1b corridor => 6

1c galls, etc => 100

2a larva a maggot; on Clematis cirrhosa: Phytomyza cirrhosae

2b larva with thoracic feet and chitinised head; on other hostplants => 3

3a larva with prolegs; mine full depth, very transparant => 4

3b no prolegs; mine not entirely full depth, greenish when lighted from behind => 5

4a on Clematis alpina: Pseudodineura clematidis

4b on Clematis recta: Ps. clematidisrectae

5a eastern European species: Argopus nigritarsis

5b more a species of central and western Europe: Argopus ahrensi, brevis

6a corridor short, ending upon a thick vein or into the leaf base => 7

6b corridor much longer => 8

7a on Clematis flammula or recta: Ptochomyza mayeri

7b on othe species: Phytomyza clematidis

8a mine begins wth a densely wound, intestine-like, upper-surface corridor: Phytomyza anemones

8b mine begins with very long and narrow lower-surface part, that several times crosses the leaf: Phytomyza kaltenbachi

8c mine begins with a knot or spiral, or a short lower-surface corridor (may be along the midrib) => 9

9a lower-surface section mostly a densely wound spiral => 10

9b lower-surface section a corridor of a few mm => 12

10a frass in two rows; corridor not associated with the leaf margin; northern Europe and the mountains of central Europe: Phytomyza pulsatillae

10b frass in pearl chains of strings at one side of the corridor; parts of the corridor follow the leaf margin; south and central European lowlands => 11

11a lower-surface section a more or less tortuous, epidermal, silvery corridor with a fine black frass line: Phytomyza dalmatiensis

11b lower-surfce section a dense knot in the sponge parenchyma, finally forming a small full depth transparant patch: Phytomyza rectae

12a frass in long threads that over long tracks lie at the same side of the corridor; mine usually begins in the tip of a leaflet; in upper-surface part of the mine the corridor sides are smooth: Phytomyza vitalbae

12b frass in pearl chains, alternating along the sides of the mine, sometimes almost seeming central; mine less often beginning in the tip of a leaflet; corridor sides in upper-surface part of the mine irregularly eaten out: Phytomyza fulgens

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

101 - Nematoda

101a Meloidogynidae: Meloidogyne hapla

104 - Diptera

104a Cecidomyiidae: Dasineura clematidina; Jaapiella clematidicola

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Macrosiphum atragenae

106 - Hymenoptera

106a Tenthredinidae: Eurhadinoceraea ventralis

108 - smut fungi

108a Urocystidaceae: Urocystis mustaphae

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Erysiphe aquilegiae var. aquilegiae, aquilegiae var ranunculi;Leveillula taurica

109b Peronosporaceae: Plasmoverna pygmaea

Not included in the key: Phytomyza actaeae.

09/11/2016