Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Aceria scaber

Aceria scaber (Nalepa, 1893)

op Ribes

gal

bladen sterk verfomfaaid, abnormaal behaard, randen ingerold.

waardplanten

Grossulariaceae, nauw monofaag

Ribes alpinum, aureum, nigrum, rubrum.

synoniemen

Eriophyes scaber.

literatuur

Béguinot (2012a), Buhr (1965a), Coulianos & Holmåsen (1991a), Coulianos & Karlsson (2014a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Farkas (1965a), Hellrigl (2003a), Houard (1908a), Máca (2012a), Redfern & Shirley (2011a), Ripka (2007a), Roivainen (1947a, 1951a), Vaněčková-Skuhravá (1996a).

Laatste bewerking 27.ii.2020