Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Eriophyes diversipunctatus

Eriophyes diversipunctatus (Nalepa, 1890)

op Populus

Eriophyes diversipunctatus: gall on Populus tremula

Populus tremula, Denemarken © Simon Haarder

Eriophyes diversipunctatus: gall on Populus tremula

detail

gal

het paar klieren in de bladbasis bij de aanhechting van de bladsteel is tot 4 mm onregelmatig gezwollen, vaak roodgekleurd.

waardplanten

Salicaceae, nauw monofaag

Populus tremula.

synoniemen

Aceria diversipunctata.

inquilinen

Aculops granulatus.

literatuur

Béguinot (2002h, 2012a), Bellmann (2012a), Buhr (1965a), Coulianos & Holmåsen (1991a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Farkas (1965a), Fjelddalen (1995a), Hellrigl (2003a, 2006a), Houard (1908a), Lambinon Schneider & Feitz (2012a), Lehmann & Hannover (2016a), Petanović & Stanković (1999a), Redfern & Shirley (2011a), Ripka (2007a, 2020a), Schneider (2016a), Seidel (1957a), Skoracka, Lewandowski & Boczek (2005a), Stănescu (2009a), Sylvén (1960a), Tomasi (2014a), Vaněčková-Skuhravá (1996a), Weidner (1954a).

Laatste bewerking 5.xii.2021