Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Trisetacus silvestris

Trisetacus silvestris Castagnoli, 1973

on Pinus

parasite

The mites live in the sheath around the base of the needles, sometimes causing local necrosis.

host plants

Pinaceae, monophagous

Pinus mugo, sylvestris.

distribution within Europe

(PESI, 2019).

references

Kiedrowicz, Lewandowski & Skoracka (2016a), Lewandowski, Skoracka, Szydło ao (2014a).

Last modified 2.x.2019