Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Aegyptobia exarata

Aegyptobia exarata Livschitz & Mitrofanov, 1967

on Artemisia

parasite

Mites freely at the needles.

host plants

Asteraceae, monophagous

Artemisia.

distribution within Europe

PESI (2023).

references

Zhovnerchuk, Bondareva & Chumak (2021a).

Last modified 22.v.2023