Aceria fraxinivora (Nalepa, 1909)

essenbloesemmijt

op Fraxinus

Aceria fraxinivora gall

Fraxinus excelsior, Dronten © Arnold Grosscurt

Aceria fraxinivora gall

dwarsdoorsnede

Aceria fraxinivora galls

Fraxinus excelsior, Naarderbos; van de betreffende boom was geen bloeiwijze onaangetast

Aceria fraxinivora gall

Fraxinus excelsior, België, prov. Luik, Grivegnée: oude gal; © Jean-Yves Baugnée

Aceria fraxinivora: gall on Fraxinus ornus

Fraxinus ornus, Bulgarije, Varna © Stéphane Claerebout: soms treedt de gal ook op op twijgen….

Aceria fraxinivora: gall on Fraxinus ornus

en een enkele maal zelfs op een blad.

Aceria fraxinivora: gall on Fraxinus ornus

Fraxinus ornus, Dronten © Arnold Grosscurt; gallen niet groter dan ± 2 cm.

waardplanten

Oleaceae, monofaag

Fraxinus americana, angustifolia & subsp. oxycarpa, bungeana, excelsior, ornus, pennsylvanica.

synoniemen

Eriophyes fraxinivorus; Eriophyes, Phytoptus, fraxini Karpelles, 1884.

opmerkingen

.Het zou interresssant zijn na te gaan of er verschil bestaat in de mate waarin mannelijke en vrouwelijke bomen worden aangetast.

inquilinen

de mijten worden gepredeerd door de larven van de galmug Arthrocnodax fraxinellus.

literatuur

Abras, Fassotte, Chandelier & Cavelier (2008a), Ashe & O’Connor (2005a), Béguinot (2002a,d,e,h, 2003a, 2006a,c, 2007b, 2012a), Bellmann (2012a), Braggion (2013a), Buhr (1964b), Chinery (2011a), Coulianos & Holmåsen (1991a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Denizhan, Monfreda, de Lillo & Çobanoğlu (2015a), Farkas (1965a), Flügel (2016a), Groom (2011a), Hellrigl (2003a, 2004b, 2006a), Houard (1909a), Keifer, Baker, Kono, Delfinado & Styer (1982a), Kollár (2007a, 2011a), Koops (2013a), Lambinon, Carbonnelle & Claerebout (2015a), Lambinon, Schneider & Feitz (2001a, 2012a), Lehmann & Hannover (2016a), Petanović & Stanković (1999a), Redfern & Shirley (2011a), Ripka (2007a, 2008a), Ripka & de Lillo (1997a), Roivainen (1947a, 1951), Roques, Cleary, Matsiakh & Eschem (2017a), Roskam (2009a), Skoracka, Lewandowski & Boczek (2005a), Tomasi (2003a, 2012a, 2014a), Weidner (1954a), Xue, Sadeghi & Hong (2009a).

mod 4.iv.2019