Aculus tiliaevagrans Boczek, 1964

on Tilia

parasite

The mites are vagrants at the undersides of the leaves, without causing apparent damage.

host plants

Malvaceae, monophagous

Tilia tomentosa.

distribution within Europe

(PESI, 2019).

synonyms

Vasates tiliaevagrans.

references

Petanović & Stanković (1999a), Skoracka, Lewandowski & Boczek (2005a).

mod 30.ix.2019