Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Agapanthia intermedia

Agapanthia intermedia Ganglbauer, 1884

on Knautia

parasite

Larvae bore in the stem.

host plants

Caprifoliaceae, monophagous

Knautia arvensis, dipsacifolia, drymeia.

distribution within Europe

PESI (2021).

references

Adlbauer & Hölzer (2002a), Kovács (1997a), Lorenz (1997a), Sama (2008a), Sláma (1998a), Szczepański & Szczepański (2019a), Teunissen (2007a), Vitali (2018a).

Last modified 21.ix.2021