Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Agapanthia irrorata

Agapanthia irrorata (Fabricius, 1787)

on herbs

parasite

Larvae in the stems.

host plants

polyphagous

Asphodelus; Chrysanthemum; Daucus; Ferula; Foeniculum; Onopordum; Salvia; Thapsia; Verbascum.

distribution within Europe

PESI (2021).

references

González Peña, Vives i Noguera & de Sousa Zuzarte (2007a), Hidalgo-Fontiveros (2010a), La Mantia, Bellavista, Giardina & Sparacio (2010a).

Last modified 28.ix.2021