Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Exocentrus lusitanus

Exocentrus lusitanus (Linnaeus, 1767)

on Tilia

parasite

Larvae in dead wood.

host plants

Malvaceae, monophagous

Tilia cordata, platyphyllos, tomentosa.

Sometimes Carpinus betulus; Corylus avellana; Juglans regia; Quercus robur.

distribution within Europe

PESI (2023).

synonyms

Exocentrus lusitancus.

references

Barševskis & Savenkov (2013a), Doychev, Topalov, Zaemdjikova, ao (2017a), Faggi, Nappini & Biscaccianti (2010a), González Peña, Vives i Noguera & de Sousa Zuzarte (2007a), Hellrig (2010c), Kovács & Hegyessy (1995a), Kovács, Muskovits & Hegyessy (2000a), Murria Beltrán, Murria Beltrán & Murria Beltrán (2009a), Recalde Irurzun & San Martín Moreno (2022a), Sláma (1998a), Szczepański, Szczepański, Czerwiński & Woźniak (2017a).

Last modified 20.vii.2023