Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Dibolia maura

Dibolia maura Allard, 1860

on Stachys.etc.

mine

Unknown.

host plants

Lamiaceae, oligophagous

Ballota; Stachys; Teucrium.

distribution within Europe

(PESI, 2020).

references

Baviera & Biondi (2015a).

Last modified 26.vii.2020