Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Pseudaplemonus chevrolati

Pseudaplemonus chevrolati (Gyllenhal, 1833)

on Tuberaria

host plants

Cistaceae, monophagous

Tuberaria guttata.

distribution within Europe

(PESI, 2020).

synonyms

Perapion chevrolati.

references

Delbol (2013a), (Ehret, 1990a), Kizub & Slutsky (2018a).

Last modified 6.ix.2020