Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Ceratapion beckeri

Ceratapion beckeri (Desbrochers des Loges, 1874)

on Xeranthemum

host plants

Asteraceae, monophagous

Xeranthemum cylindraceum.

distribution within Europe

(PESI, 2020).

references

Friedman & Freidberg (2007a), Yunakov, Nazarenko, Filimonov & Volovnik (2018a).

Last modified 4.ix.2020