Ceratapion decolor (Desbrochers des Loges, 1875)

op Cyanus

parasiet

Larven en poppen in de wortelstok.

waardplanten

Asteraceae, monofaag

Cyanus cyanoides.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2019).

literatuur

Friedman & Freidberg (2007a).

mod 20.iv.2019