Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Protapion trifolii

Protapion trifolii (Linnaeus, 1768)

op Trifolium

Protapion trifolii feeding pattern on Trifolium repens

Trifolium repens, vraatbeeld (uit Hoffmann, 1958a).

parasiet

De larven leven in de hoofdjes en leven van de zich ontwikkelende zaden en verpoppen zich in een bloem. Eén generatie, overwintering als imago.

waardplanten

Fabaceae, monofaag

Trifolium alpestre, medium, montanum, ochroleucon, pratense, repens, resupinatum, rubens.

Vooral op T. pratense.
Dieckmann vond géén aantasting op T. hybridum, repens.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2018).

larve

Protapion trifolii: larva

uit Hoffmann (1958a)

synoniemen

Apion trifolii.

literatuur

Avgın & Colonnelli (2011a), Behne (1987a), Buhr (1965a), Colonnelli, Osella & Cornacchia (2011a), Compte (1981a), Delbol (2013a), Dieckmann (1973a, 1977a), Ehret (1990a), Forbicioni, Abbazzi, Bellò ao (2019a), Friedman & Freidberg (2007a), Hayat, Güçlü, Özbek & Schön (2002a), Hoffmann (1958a), Houard (1909a), Pedroni, dal Cortivo & Gatti (2017a), Podlussány (1986a), Rheinheimer & Hassler (2010a), Skuhrovec, Gosik & Caldara (2014a), Tyler & Tyler (2016a), Yunakov, Nazarenko, Filimonov & Volovnik (2018a).

Laatste bewerking 13.iv.2023