Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Bagous czwalinai

Bagous czwalinai Seidlitz, 1891

on Persicaria

host plants

Polygonaceae, monophagous

Persicaria maculosa.

distribution within Europe

(PESI, 2020).

references

Balalaikins (2012a), Dieckmann (1983a), Yunakov, Nazarenko, Filimonov & Volovnik (2018a).

Last modified 9.ix.2020