Bagous puncticollis Boheman, 1845

op helophyten

parasiet

Biologie van de larven onbekend.

waardplanten

polyfaag (?)

Elodea canadensis; Hydrocharis morsus-ranae; Stratiotes aloides.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2019).

literatuur

Delbol (2013a), Dieckmann (1983a), Pešić (2007a), Rheinheimer & Hassler (2010a).

mod 11.v.2019