Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Baris convexicollis

Baris convexicollis (Boheman, 1836)

on Salicornia

host plants

Amaranthaceae, monophagous

Salicornia.

distribution within Europe

(PESI, 2020).

references

Yunakov, Nazarenko, Filimonov & Volovnik (2018a).

Last modified 10.ix.2020