Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Baris memnonia

Baris memnonia (Boheman, 1836)

on Artemisia

host plants

Asteraceae, monophagous

Artemisia.

distribution within Europe

(PESI, 2020).

references

Yunakov, Nazarenko, Filimonov & Volovnik (2018a).

Last modified 10.ix.2020