Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Melanobaris carbonaria

Melanobaris carbonaria (Boheman, 1836)

on Bunias, Crambe

host plants

Brassicaceae, oligophagous

Bunias orientalis; Crambe tataria.

distribution within Europe

(PESI, 2020).

synonyms

Baris carbonaria.

references

Cunev (2013a), Yunakov, Nazarenko, Filimonov & Volovnik (2018a).

Last modified 30.iv.2024