Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Drupenatus nasturtii

Drupenatus nasturtii (Germar, 1824)

op Nasturtium

parasiet

Larven en poppen in de stengel.

waardplanten

Brassicaceae, monofaag

Nasturtium officinale.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2019).

literatuur

Delbol (2013a), Dieckmann (1972a), Forbicioni, Abbazzi, Bellò ao (2019a), Germann, Braunert, Colonnelli, ao (2020a), Rheinheimer & Hassler (2010a), Scholze (1991a).

Laatste bewerking 15.x.2021