Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Phrydiuchus augusti

Phrydiuchus augusti Colonnelli, 2003

on Salvia

host plants

Lamiaceae, monophagous

Salvia nemorosa.

distribution within Europe

(PESI, 2020).

references

Stejskal (2004b), Yunakov, Nazarenko, Filimonov & Volovnik (2018a).

Last modified 20.ix.2020