Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Prisistus kuntzei

Prisistus kuntzei (Smreczyński, 1957)

on Gagea

host plants

Liliaceae, monophagous

Gagea pusilla.

distribution within Europe

(PESI, 2020).

references

Yunakov, Nazarenko, Filimonov & Volovnik (2018a).

Last modified 20.ix.2020