Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Thamiocolus sinapis

Thamiocolus sinapis (Desbrochers des Loges, 1893)

on Lamium, Stachys

parasite

Larvae probably in the roots.

host plants

Lamiaceae, oligophagous

Lamium album; Stachys atherocalyx, recta.

distribution within Europe

(PESI, 2020).

references

Dieckmann (1973b), Yunakov, Nazarenko, Filimonov & Volovnik (2018a).

Last modified 21.ix.2020