Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Bradybatus elongatulus

Bradybatus elongatulus (Boheman, 1843)

op Acer

parasiet

Larven en poppen in de vruchten.

waardplanten

Sapindaceae, monofaag

Acer campestre, monspessulanum.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2019).

literatuur

Benedikt, Borovec, Fremuth ao (2010a), Dieckmann (1968a), Rheinheimer & Hassler (2010a), Talamelli (1995a).

Laatste bewerking 18.v.2019