Bradybatus elongatulus (Boheman, 1843)

op Acer

parasiet

Larven en poppen in de vruchten.

waardplanten

Sapindaceae, monofaag

Acer campestre, monspessulanum.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2019).

literatuur

Benedikt, Borovec, Fremuth ao (2010a), Dieckmann (1968a), Rheinheimer & Hassler (2010a), Talamelli (1995a).

mod 18.v.2019