Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Bradybatus fallax

Bradybatus fallax (Gerstäcker, 1860)

op Acer

parasiet

Larven en poppen in de vruchten.

waardplanten

Sapindaceae, monofaag

Acer campestre, platanoides, pseudoplatanus.

fenologie

Univoltien; kevers overwinteren in het strooisel.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2019).

literatuur

Baviera & Caldara (2020a), Delbol (2013a), Dieckmann (1968a, 1988a), Friedman (2016a), Knutelski & Surowiak (2011a), Podlussány (2007a), Rheinheimer (1999a), Rheinheimer & Hassler (2010a), Szénási (2014a), Tempère & Péricart (1989a), Winkelmann & Bayer (2004a), Yunakov, Nazarenko, Filimonov & Volovnik (2018a).

Laatste bewerking 23.xi.2023