Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Bradybatus tomentosus

Bradybatus tomentosus Desbrochers des Loges, 1892

on Acer

host plants

Sapindaceae, monophagous

Acer platanoides.

distribution within Europe

(PESI, 2020).

references

Dieckmann (1988a), Szénási (2014a), Yunakov, Nazarenko, Filimonov & Volovnik (2018a).

Last modified 22.ix.2020