Dorytomus taeniatus (Fabricius, 1781)

op Salix

Dorytomus taenatus: gall on Salix

Salix spec. (uit Houard, 1908a)

gal

de larven boren in de katjes (vooral de vrouwelijke), die daardoor misvormd raken en voortijdig afvallen. De larve verpopt zich daarna in de grond.

waardplanten

Salicaceae, monofaag

Salix alba, aurita, caprea, cinerea, purpurea.

literatuur

B├ęguinot (2012a), Buhr (1965a), Delbol (2013a), Dieckmann (1986a), Dieckmann & Herger (1985a), Houard (1908a), Ilie & Marinescu (2011a), Morris (1982a), Redfern & Shirley (2011a), Rheinheimer & Hassler (2010a), Roques, Cleary, Matsiakh & Eschem (2017a), Tomasi (2014a).

mod 29.iv.2019