Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Sibinia gallica

Sibinia gallica Pic, 1902

on ? Osyris

host plants

Santalaceae, monophagous

? Osyris alba.

distribution within Europe

(PESI, 2020).

references

Velázquez de Castro, Blasco-Zumeta, Colonnelli, ao (2000a).

Last modified 26.ix.2020