Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Tychius beckeri

Tychius beckeri Tournier, 1873

on Medicago

host plants

Fabaceae, monophagous

Medicago falcata, ? minima.

distribution within Europe

(PESI, 2020).

references

Yunakov, Nazarenko, Filimonov & Volovnik (2018a).

Last modified 27.ix.2020