Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Tychius ochraceus

Tychius ochraceus Tournier, 1874

on Trifolium

host plants

Fabaceae, monophagous

Trifolium hybridum.

distribution within Europe

(PESI, 2020).

references

Yunakov, Nazarenko, Filimonov & Volovnik (2018a).

Last modified 27.ix.2020