Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Hypera denominanda

Hypera denominanda (Capiomont, 1868)

on Lathyrus, Vicia

host plants

Fabaceae, oligophagous

Lathyrus pratensis; Vicia cracca, tenuifolia.

distribution within Europe

(PESI, 2020).

references

Cunev (2013a), Skuhrovec (2005a), Yunakov, Nazarenko, Filimonov & Volovnik (2018a).

Last modified 7.x.2020