Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Hylobius pinastri

Hylobius pinastri (Gyllenhal, 1813)

on Picea, Pinus

host plants

Pinaceae, oligophagous

Picea abies; Pinus sylvestris.

distribution within Europe

(PESI, 2020).

references

Balalaikins & Bukejs (2012b), Yunakov, Nazarenko, Filimonov & Volovnik (2018a).

Last modified 3.x.2020