Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Dieckmanniellus chevrieri

Dieckmanniellus chevrieri (Boheman, 1845)

on Lythrum

host plants

Lythraceae, monophagous

Lythrum salicaria.

distribution within Europe

(PESI, 2020).

references

Nazarenko (2015a), Wanat & Borowski (2013a), Yunakov, Nazarenko, Filimonov & Volovnik (2018a).

Last modified 4.x.2020