Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Lasiorhynchites praeustus

Lasiorhynchites praeustus (Boheman, 1845)

on Quercus

host plants

Fagaceae, monophagous

Quercus coccifera, ithaburensis.

distribution within Europe

(PESI, 2020).

synonyms

Nelasiorhynchites, Neolasiorhynchites, praeustus.

references

Avgın & Colonnelli (2011a), Behne (1989a), Legalov & Friedman (2007a), Mifsud & Colonnelli (2010a), Yunakov, Nazarenko, Filimonov & Volovnik (2018a).

Last modified 18.xi.2023