Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Agrilus litura

Agrilus litura Kiesenwetter, 1857

op Quercus

parasiet

De larven boren in dunne takken.

waardplanten

Fagaceae, monofaag

Quercus dalechampii, frainetto, pubescens, robur.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2021).

literatuur

Evangelista & Cristiano (2013a), Kwast (2020a), Panin, Săvulecu & Ruicănescu (2015a), Sakalian (2003a), Škorpík, Křivan & Kraus (2011a).

Laatste bewerking 18.iii.2021