Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Cylindromorphus filum

Cylindromorphus filum (Gyllenhal, 1817)

op “grassen”

parasiet

De larven boren in de halm.

waardplanten

nauw polyfaag

Carex praecox; Poa pratensis; Stipa capillata, pennata.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2021).

larve

zie Bilý (1999a).

literatuur

Bilý (1999a, 2002a), Buhr (1933a), Curletti (1982a), Hering (1957a), Murria Beltrán & Murria Beltrán (2005a), Niehuis (2004a), Panin, Săvulecu & Ruicănescu (2015a), Sakalian (2003a), Škorpík, Křivan & Kraus (2011a), Théry (1942a), Verdugo (2005a), Verdugo Páez (2002a).

Laatste bewerking 9.iv.2021