Ophiomyia submaura Hering, 1926

op Medicago

parasiet

De larve mineert in de stengelschors. Verpopping in de mijn.

waardplanten

Fabaceae, monofaag

Medicago falcata.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2018).

puparium

Donkerbruin. Achterspiraculum met 6-9 papillen.

synoniemen

Ophiomyia aragonensis Hering, 1943.

literatuur

Černý (2001a, 2011a), Černý & Merz (2006a, 2007a), Černý & Vála (1999a), Ci̇velek, Çikman & Dursun (2008a), Hering (1926c, 1943a), Pakalniškis (1994a, 1996b), Papp & Černý (2015a), Spencer (1964a), von Tschirnhaus (1999a.

mod 14.iii.2018