Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Neohaplegis tarsata

Neohaplegis tarsata (Fallén, 1820)

on Carex

host plants

Cyperaceae, monophagous

Carex.

distribution within Europe

PESI (2021).

synonyms

Cryptonevra tarsata.

references

Ismay (0000a), Nartshuk & Pakalniškis (2004a), Nartshuk, Polevoi & Przhiboro (2020a).

Last modified 6.viii.2021