Chaetorellia acrolophi White & Marquart, 1989

on Centaurea

parasite

The larvae develop in the capitula.

host plants

Asteraceae, monophagous

Centaurea stoebe.

distribution within Europe

(PESI, 2018).

references

Klasa, Kaczorowska & SoszyƄski (2011a).

mod 30.viii.2018