Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Oedaspis fissa

Oedaspis fissa Löw, 1862

on Artemisia

parasite

Fusiform stem gall.

host plants

Asteraceae, monophagpous

Artemisia herba-alba.

distribution within Europe

(PESI, 2018).

references

Korneyev (2002a), Merz & Blasco-Zumeta (1999a).

Last modified 9.x.2020