Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Orotava cribrata

Orotava cribrata (Bigot, 1892)

on Pericallis

parasite

Larvae in the flower heads.

host plants

Asteraceae, monophagous

Pericallis steetzii.

distribution within Europe

(PESI, 2020).

references

Merz (1992a).

Last modified 14.x.2020