Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Anisostephus betulinus

Anisostephus betulinus (Kieffer, 1889)

berkenbladblaargalmug

op Betula

Anisostephus betulinus: galls on Betula pendula

Betula pendula, Heerde, lg de Dellen, 20.vi.2018 © Hans Jonkman

Anisostephus betulinus: galls on Betula pendula

zelfde blad, onderzijde

Anisostephus betulinus: galls on Betula pubescens

Betula pubesens, Voorschoten, lg de Horsten

Anisostephus betulinus: galls on Betula pubescens

zelfde blad, onderzijde

gal

Larve solitair, wittig, met een duidelijke spatula; één generatie per jaar; overwintering in de grond.

waardplanten

Betulaceae, monofaag

Betula litwinowii, pendula, pubescens.

opmerkingen

als de gallen zijn op Betula nana, zie dan ook Massalongia bachmaieri.

larve

Anisostephus betulinus: spatula

spatula met papillen (uit Möhn, 1955a)

synoniemen

Contarinia betulina.

literatuur

Barnes (1951a), Béguinot (2002g, 2006a,b, 2007b), Bellmann (2012a), Buhr (1964b), Coulianos & Holmåsen (1991a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Houard (1908a), Kollár (2011a), Koops (2013a), Lambinon, Carbonnelle & Claerebout (2015a), Lehmann & Hannover (2016a), Möhn (1955a), O’Connor & Wistow (1999a), Redfern & Shirley (2011a), Roskam (2009a), Roskam & Carbonnelle (2015a), Simova-Tošić, Skuhravá Skuhravý (2007a), Skrzypczyńska (2007a), Skuhravá & Skuhravý (2005b, 2006a, 2007a, 2010a,b, 2012a, 2021a: 51), Skuhravá, Skuhravý & Buhr (2013a), Skuhravá, Skuhravý & Carbonnelle (2017a), Skuhravá, Skuhravý, Dauphin & Coutin (2005a), Skuhravá, Skuhravý & Jørgensen (2006a), Skuhravá, Skuhravý & Meyer (2014a), Skuhravá, Skuhravý, Skrzypczyńska & Szadziewski (2008a), Tomasi (2014a).

Laatste bewerking 13.ix.2021