Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Ametrodiplosis auripes

Ametrodiplosis auripes (löw, 1888)

op Galium

gal

Tot 4 mm grote knopgalletjes aan de ondergrondse uitlopers. Larve wit, solitair, verpopt zich in de gal. Eén generatie.

waardplanten

Rubiaceae, (nauw?) monofaag

Galium mollugo, parisiense.

larve

Ametrodiplosis auripes: spatula

spatula met papillen (uit Möhn, 1955a)

synoniemen

Clinodiplosis, Diplosis, Loewodiplosis, auripes.

literatuur

Bellido, Ros-Farré & Pujade-Villar (2003a), Blanes-Dalmau, Caballero-López & Pujade-Villar (2017a), Buhr (1965a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Houard (1909a), Kieffer (1901d, 1911a), Löw (1888a), Möhn (1955a), Redfern & Shirley (2011a), Simova-Tošić, Skuhravá & Skuhravý (2000a, 2004a), Skuhravá & Skuhravý (1999a), Skuhravá, Skuhravý, Blasco-Zumeta & Pujade-Villar (2006a), Skuhravá, Skuhravý, Dončev & Dimitrova (1991a, 1992a), Skuhravá, Skuhravý & Neacsu (1972a), Skuhravá, Skuhravý & Meyer (2014a), Skuhravá, Skuhravý, Skrzypczyńska & Szadziewski (2008a), Tomasi (2014a).

Laatste bewerking 22.ix.2019